ยาดองเสือ 11 ตัว

สมุนไพรดองเหล้า

https://th.wikipedia.org/