ยาดองเหล้าตะขาบ

สมุนไพรดองเหล้า

https://th.wikipedia.org/