เหล้าดองสับปะรด

เหล้าดองสับปะรด

สมุนไพรดองเหล้า

https://th.wikipedia.org/